olamysior.com

Regulamin płatnych szkoleń organizowanych przez Aleksandrę Mysior§ I. Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Szkoleń, których organizatorem jest firma Aleksandra Mysior AM, ul. Wajdeloty 19/1, 80-437 Gdańsk, NIP 6722003442, REGON 362672495, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkoleń i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej www.olamysior.com/programy aktualnych informacji.

3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

a. Organizator: firma Aleksandra Mysior AM, ul. Wajdeloty 19/1, 80-437 Gdańsk, NIP 6722003442, REGON 362672495

b. Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca rejestracji na Zajęcia edukacyjne poprzez stronę internetową, kontakt mailowy lub telefoniczny z Organizatorem.

c. Potwierdzenie udziału: komunikat wysłany przez Organizatora Zajęć Edukacyjnych w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez stronę internetową, kontakt mailowy lub telefoniczny.

d. Zajęcia edukacyjne: pojedyncze wykłady, szkolenia albo program mentoringowy, cykl szkoleń lub wykładów.

e. Opłata: oznacza cenę netto poszczególnych Zajęć edukacyjnych§ II. Uczestnicy szkoleń

1. Uczestnikiem szkoleń Aleksandry Mysior może zostać osoba pełnoletnia.

2. Aktywność zawodowa nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do szkoleń Aleksandry Mysior

3. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia na szkolenie Aleksandry Mysior, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.§ III. Organizacja szkoleń Aleksandry Mysior

1. Nauczanie jest zorganizowane w formie Zajęć edukacyjnych.

2. Plan Zajęć edukacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Aleksandry Mysior pod adresem www.olamysior.com/programy

3. Uczestnik może wybrać dowolną liczbę Zajęć edukacyjnych, w których chce uczestniczyć.§ IV. Rekrutacja

1. Rekrutacja na szkolenia Aleksandry Mysior prowadzona jest przez cały rok.

2. Kandydat na Uczestnika szkoleń Aleksandry Mysior zobowiązany jest:

a. skontaktować się z organizatorem szkoleń drogą mailową na adres ola@olamysior.com, telefoniczną pod numerem +48 794 299 955 lub wykupić szkolenie poprzez dedykowaną szkoleniu stronę internetową

b. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu

c. wybrać Zajęcia edukacyjne

d. uiścić Opłatę za wybrane przez siebie Zajęcia edukacyjne

3. Zgłoszenie na szkolenie Aleksandry Mysior następuje po wysłaniu wiadomości e-mail na adres ola@olamysior.com lub po wykupieniu szkolenia poprzez dedykowaną szkoleniu stronę internetową

4. Zamieszczenie przez Organizatora adresu e-mail na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie i wysłanie przez niego e-maila na adres ola@olamysior.com traktowane będzie jako chęć uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach Edukacyjnych. Dopiero fakt uiszczenia przez Uczestnika pełnej Opłaty za Zajęcia edukacyjne i księgowe potwierdzenie opłaty przez Organizatora stanowi moment zawarcia pomiędzy stronami wiążącej umowy.

5. Kandydat na Uczestnika otrzyma drogą mailową potwierdzenie zaksięgowania dokonanych przez niego wpłat.§ V. Opłaty za Zajęcia edukacyjne.

1. Udział w Zajęciach edukacyjnych Aleksandry Mysior jest odpłatny.

2. Wysokość Opłaty za poszczególne Zajęcia edukacyjne jest podana na stronie internetowej lub w przypadku indywidualnego cyklu szkoleń w dedykowanej wycenie przesłanej Uczestnikowi drogą mailową.

3. Dokonanie Opłaty przez Uczestnika zostanie potwierdzone dokumentami księgowymi, które będą do odbioru w siedzibie Organizatora.

4. W razie wprowadzenia przez Organizatora faktur elektronicznych, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu stosownych dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zapisywaniu się na szkolenie.§ VI. Zgłoszenie udziału w zajęciach

1. Uczestnik zapisuje się na dowolne Zajęcia edukacyjne za pośrednictwem maila ola@olamysior.com lub telefonicznie poprzez numer +48 794 299 955 lub wykupując wybrane przez siebie szkolenie na dedykowanej stronie internetowej szkolenia.

2. Uczestnik może zapisać się na Zajęcia edukacyjne do 1 godziny przed ich rozpoczęciem, tylko w przypadku wolnych miejsc.

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia e-maila zgłoszeniowego lub przekazania poprawnych informacji w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprawnego wypełnienia danych na stronie zakupu szkolenia.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do e-maila błędnych danych Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Zajęć edukacyjnych, o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.olamysior.com/programy.

6. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas organizowanych Zajęć edukacyjnych.

7. Jeżeli na poszczególne Zajęcia edukacyjne Organizator przewiduje materiały szkoleniowe, wtedy każdy Uczestnik szkolenia otrzyma je najpóźniej na 4 dni przed datą planowanego Zajęć edukacyjnych.

8. Materiały szkoleniowe mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Szkoleń.

9. W wyjątkowych wypadkach Uczestnik może zgłosić udział w Zajęciach edukacyjnych telefonicznie do Biura Organizatora.

10. W wypadku zgłoszenia udziału telefonicznie do Biura Organizatora Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie zgłoszonej rezerwacji na wskazane Zajęcia Edukacyjne.

11. Liczba miejsc na Zajęciach edukacyjnych jest ograniczona przez Organizatora. O zgłoszeniu na Zajęcia edukacyjne w wypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc na sali decyduje kolejność zgłoszeń.

12. Zawierając umowę na Zajęcia edukacyjne Uczestnik otrzymuje:

a) prawo do udziału w uprzednio wybranych i opłaconych Zajęciach edukacyjnych

b) jeśli Organizator przewiduje materiały szkoleniowe, Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów i nagrań z Zajęć edukacyjnych, które zostaną wysłane Uczestnikom najpóźniej 7 dni po ich zakończeniu§ VII. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Zajęciach edukacyjnych i uzyskania zwrotu uiszczonej Opłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji najpóźniej na 30 dni przed wyznaczoną datą Zajęć edukacyjnych.

2. W przypadku Uczestników kupujących udział w Zajęciach edukacyjnych składających się z cyklu warsztatów lub wykładów albo kupujących udział w kilku pojedynczych Zajęciach edukacyjnych w ramach jednego zamówienia, wtedy rezygnacja z udziału i uzyskanie zwrotu uiszczonej Opłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty jest możliwe wyłącznie w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 30 dni przed wyznaczoną datą pierwszego z Zajęć edukacyjnych.

3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email: ola@olamysior.com

4. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

5. Zwrot uiszczonej Opłaty następuję w terminie 5 dni roboczych od wykreślenia z listy Uczestników.

6. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty Opłaty związanej z udziałem w Zajęciach edukacyjnych.

7. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: ola@olamysior.com, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 8 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.§ VII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.

2. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnego warsztatu lub wykładu.

3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.

4. Uczestnik akceptując poniższy regulamin zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Aleksandra Mysior AM, ul. Wajdeloty 19/1, 80-437 Gdańsk, NIP 6722003442, REGON 362672495 dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.

5. Uczestnik akceptując poniższy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od firmy Aleksandra Mysior AM, ul. Wajdeloty 19/1, 80-437 Gdańsk, NIP 6722003442, REGON 362672495 na podany przez Uczestnika adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).§ IX Odpowiedzialność oraz Wizerunek.

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.

3. Organizator ma prawo do utrwalania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku Uczestników. Organizator ma prawo do rejestracji i publikacji materiałów związanych z przebiegiem Zajęć edukacyjnych oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim, a także wykorzystywania ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Udział w Zajęciach edukacyjnych jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

a. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany jako element całości

b. gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.

4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas Zajęć edukacyjnych bez zgody Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Zajęciach edukacyjnych w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić mu szkodę. Wykluczenie Uczestnika z jego winy nie wpływa na prawa Organizatora, w szczególności nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu uiszczonej Opłaty.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zajęć edukacyjnych.§ X Postanowienia końcowe

1. Koszt przejazdu na Zajęcia edukacyjne Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Zajęć edukacyjnych. W przypadku odwołania Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za udział w Szkoleniu w pełnej wysokości w terminie 5 dni. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w planowanych Zajęciach edukacyjnych. Zajęcia edukacyjne mogą zostać odwołane, w szczególności, gdy:

a. liczba Uczestników, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie przekroczy minimalnej liczby uczestników Zajęć edukacyjnych

b. wykładowca odwoła zajęcia

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Akceptacja Regulaminu Aleksandry Mysior stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów firmy Aleksandra Mysior AM

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2022 r.

Regulamin

powrót na stronę główną

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W niniejszej Polityce Prywatności zawarte są podstawowe informacje dotyczące tego w jaki sposób wykorzystuję i przetwarzam Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej https://olamysior.com (nazywanej w dalszej części „Stroną”). Znajdziesz w niej także informacje o plikach cookies oraz innych narzędziach stosowanych na Stronie.
 2. Dla ułatwienia czytelności Polityki Prywatności, nie stosuję formalnego, prawniczego języka. Gdy używam zwrotów: „Ty”, „Twoje”, „Tobie”, itp., mam na myśli użytkownika Strony.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze Strony jest Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA z siedzibą w Białogardzie (kod pocztowy: 78-200), ul. 8 Marca 1/2 (dalej zwana „Administratorem”).
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wytłumaczenie zasad, zgodnie z którymi odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony, a także przedstawienie uprawnień, które przysługują w związku z tym przetwarzaniem na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODZAJE DANYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE

 1. Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej zbieram i przetwarzam w szczególności następujące dane: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy stron internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.
 2. W przypadku zapisania się przez Ciebie do newslettera przy wykorzystaniu formularza dostępnego na Stronie, przetwarzam podany przez Ciebie adres e-mail, na podstawie Twojej zgody udzielanej przy zapisywaniu się do newslettera.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzam również poprzez zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies i w ramach używania na Stronie narzędzia analitycznego Google Analytics oraz Facebook Pixel. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Korzystanie z plików cookies”.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:
  1. przesyłanie newsletterów lub informacji handlowych dotyczących Administratora i jego zaufanych partnerów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. pełne korzystanie ze Strony, poprawianie jakości i rozwój treści – do momentu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej przy przetwarzaniu danych w oparciu o tzw. pliki cookie sesyjne, albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookie z pamięci Twojego urządzenia, na którym uruchamiasz Stronę, przy przetwarzaniu danych w oparciu o tzw. pliki cookie trwałe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w tym:
   - umożliwienie dostępu do Strony oraz utrzymanie pełnej funkcjonalności Strony;
   - prowadzenie statystyk i dokonywanie analiz w celu rozwoju i poprawy jakości usług oferowanych przez Administratora;
   - ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. To uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu;
   - przechowywanie w celach archiwalnych, w tym dla zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:
  1. w przypadku przetwarzania w związku z zapisem do newslettera – przez czas do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  2. w przypadku przetwarzania w związku z korzystaniem ze Strony i z pochodzącymi z niej plikami cookies – do czasu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki (przy tzw. plikach cookies sesyjnych) lub do czasu usunięcia przez Ciebie plików cookies z Twojego urządzenia, na którym uruchamiasz Stronę.
  3. w przypadku przetwarzania w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom przetwarzającym dane w moim imieniu i są to podmioty świadczące usługi:
  - archiwizacyjne,
  - informatyczne i nowych technologii,
  - marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji),
  - obsługi elektronicznej,
  - doradcze.
  Dane mogą zostać przekazane również do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych, w tym do organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji, w sytuacjach przewidzianych przepisami.
 7. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi dla Ciebie żadnych ujemnych konsekwencji, lecz może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej (z przyczyn technicznych).
 2. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przeze mnie Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych.
 3. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 4. Gdy jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy, tzn. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przeze mnie bezpośrednio innemu administratorowi.
 6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody (np. w przypadku zapisu na newsletter), masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia.
 8. W przypadku przetwarzania danych poprzez pliki cookies na podstawie Twojej zgody, masz również prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia. Cofnięcia dokonasz podejmując działania, o których mowa w pkt 4 sekcji „Korzystanie z plików cookies”.
 9. Aby skorzystać z ww. praw możesz się ze mną skontaktować pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA, ul. 8 Marca 1/2, 78-200 Białogard, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

NEWSLETTER

 1. Na Stronie znajduje się formularz umożliwiający zapisanie się do newslettera.
 2. Zapisanie się do newslettera sprawia, że będę od czasu do czasu wysyłać na podany przy zapisie adres e-mail, wiadomości zawierające m. in. informacje o moich nowych wpisach na stronie, ciekawe wiadomości związane z tematyką Strony, jak również wiadomości dotyczące moich zaufanych partnerów.
 3. Wiadomości wysyłane przeze mnie mogą zawierać treści marketingowe na mój temat oraz treści marketingowe dotyczące moich zaufanych partnerów. W związku z tym, przy zapisie na newsletter konieczne jest wyrażenie na to zgody. Bez Twojej zgody nie będę mogła wysyłać Ci tych wiadomości.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony. co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
  3. poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania ze Strony,
  4. przechowywania danych odnośnie sesji anonimowego użytkownika, które są usuwane po zakończeniu korzystania ze Strony.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, wymagane do minimalnej obsługi pracy Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania,
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony,
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Weź pod uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Strony.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze mną zaufanych partnerów i rekalmodawców. Na Stronie funkcjonują następujące pliki cookies niepochodzące od Administratora:
  1. Google Analytics,
  2. Facebook Pixel.
  Powyższe narzędzia wykorzystuję do analizy zachowań użytkowników Strony. Narzędzia te zbierają dane o plikach cookies. Potrzebuję ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane jest Strona i jej poszczególne zakładki. Dane te wykorzystuję również do optymalizacji i rozwoju Strony.